قوانین و مقررات

توجه: شما ضمن استفاده از سامانه موافقت خود را با شرایط مقرر در این وب سایت اعلام کرده اید.

لازم است پیش از عضویت در و استفاده از امکانات و خدمات آن، ابتدا با تعاریف و اصطلاحات و سپس با ضوابط و مقررات این سامانه آشنا شوید.

ماده ۱: تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

مشاور املاک: مشاور شخصی است که از طرف سامانه شهر ملک به عنوان مشاور معتمد و صادق در حوزه املاک و مستغلات شناخته شده و به عنوان زیرمجموعه املاک دارای مجوز اتحادیه مشاورین املاک برای خدمت دهی به متقاضیان خرید و اجاره ملک، مورد تایید می باشد.

کاربر: شخصی است که حداقل یک بار از یکی از سه بستر وب سایت، اپلیکیشن اندروید، اپلیکیشنIOS شهر ملک استفاده کرده باشد.

ســامانه ی شهر ملک: یــك بســتر ارتبــاطی از طریــق تلفــن، برنامــه های كــاربردی تلفن هــای هــمراه هوشمند (Application) ،رایانـه، اینترنـت، و دیگـر ابزارهـای نـوین ارتبـاطی اسـت، كـه امكـان برقـراری ارتبـاط، بـه منظور ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای املاک، میـان مشاورین مورد تایید سامانه شهر ملک و متقاضیان خرید و اجاره ملک را فـراهم می كنـد.

ماده 2: قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سامانه شهر ملک

قرارداد و توافق نامه کاربری سامانه شهر ملک بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تدوین شده است.

هرکسی از طریق بستر شهر ملک با محتوا و پیامی در جهت مداخله در عملکرد برنامه، دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مطابق قانون مدون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران مسئول شناخته خواهد شد.

چنانچــه در هــر زمــان، تخطــی شــما، از هریــك از قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران روشـن شـود، دسترسـی شـما بـه شهر ملک و همچنـین، هریـك از برنامـه ها و بسترهایی كـه بـه هر نحـو بـه شهر ملک مربوط می شوند، فوراً قطع و محتوای مذکور توسط شهر ملک حذف خواهد شد.

ماده 3: محدودیت های موجود در مسئولیت های سامانه شهر ملک

محتوای ارائه شده در سامانه شهر ملک توسط کاربران (اشخاص حقیقی) و مشاورین تایید شده ی مدیران آژانس های املاک معتبر و دارای جواز کسب اتحادیه املاک بارگزاری می شود، از این رو کاربران و مشاورین املاک نسبت به محتوای آگهی عرضه شده مسئول خواهند بود و سامانه شهر ملک هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آگهی هایی که در سامانه شهر ملک قرار می گیرد نخواهد داشت.

ماده 4: حریم شخصی در سامانه شهر ملک

هنگـام ثبت نام مشاورین و کاربران در سامانه شهر ملک، برخـی اطلاعـات هویت آنها را دریافـت می شود، سامانه شهر ملک از این اطلاعات کاملا مراقبـت خـواهد كرد و تحـت هـیچ شـرایطی، جـز بحكم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یك از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهد كرد.

حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران از وظایف قانونی سامانه شهر ملک می باشد و اطلاعات کاربران در سرورهایی که توسط سیستم های امنیتی مجهز حفاظت می شوند واقع می شود.